15.02.2018

Становище с изх. № МИ-15-36/15.02.2018 г. на ЦИК относно Деклариране на обстоятелства по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), обн. ДВ бр. 7 от 19.01.2018 г.

По повод постъпили въпроси в ЦИК от общински избирателни комисии и отделни общински съветници дали ОИК е орган по избора или по назначаването по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който трябва да утвърди образците на декларации за общинските съветници и кметове по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ, Централната избирателна комисия изразява следното становище:

Общинските избирателни комисии не са орган по избора или по назначаването на общинските съветници и кметовете по смисъла на ЗПКОНПИ съгласно § 1, т. 10 от ДР на ЗПКОНПИ. Общинските избирателни комисии се назначават от Централната избирателна комисия при общи избори за общински съветници и за кметове и имат изрично посочени правомощия по Изборния кодекс (ИК), Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Допълнителен аргумент в подкрепа на това становище са разпоредбите на чл. 83 и следващите от Глава пета, раздел ІІІ от Кодекса на труда (КТ) относно произвеждане на избор и възникване на трудово правоотношение. Законова опора в подкрепа на становището, че посочените образци на декларации не следва да се утвърждават от ОИК е статутът и правомощията на тези комисии съгласно разпоредбите на чл. 77 и чл. 87 от ИК. Общинските избирателни комисии не са постоянно действащи органи, не разполагат с административен и експертен капацитет (щат, бюджет, помещения), за да обезпечат прилагането на ЗПКОНПИ, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, включително изпълнението на конкретни задължения по приемане, съхранение и публикуване на декларациите, поддържане на регистър и др.

Централната избирателна комисия изразява становище, че посочените образци на декларации за общинските съветници и кметове следва да бъдат утвърдени от съответните общини на основание § 1, т. 10 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 1 от ДР на КТ.

При логическо, историческо и систематично тълкуване на относимите правни норми възникват въпроси, по които се обръщаме към КПКОНПИ в изпълнение на своите законови правомощия по чл. 33 във връзка с чл. 30 и чл. 3, ал. 2 от ЗПКОНПИ и да изрази становище и да информира общинските съветници и кметовете, като има предвид, че съгласно разпоредбата на § 67, ал. 7 от ПЗР на ЗПКОНПИ образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от закона се утвърждават от органите по чл. 35, ал. 3 в 3-месечен срок от влизането му в сила (23.04.2018 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/

СЕКРЕТАР:    /П/

19.12.2016

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, предложение I от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2901 - МИ от 05.11.2015 г. на Централна избирателна комисия свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 22.12.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово, ул. "Орфей" № 4А, ет.3.

01.03.2016

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, предложение I от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2901 - МИ от 05.11.2015 г. на Централна избирателна комисия свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 02.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово, ул. "Орфей" № 4А, ет.3.

03.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОВО ОТ 15.00Ч.

02.10.2015

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОВО ОТ 16.00Ч.

27.09.2015

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО НА 27.09.2015 Г. ОТ 18.00 ЧАСА

24.09.2015

Заседание на ОИК Белово от 17.30часа

23.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА т. 16 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„За членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

За членове на СИК могат да бъдат назначавани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адрес на пребиваване на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция, не са лишени от правото да гласуват в държавата-членка, на която са граждани, и са включени в избирателния списък – част ІІ.“

21.09.2015

Съобщение

Отнсосно Решение №76-МИ/21.09.2015г. - процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от Oбщинска избирателна комисия - Белово в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Тегленето на жребия ще се проведе на 23.09.2015 г. от 16.00 в сградата на Община Белово, етаж 4, зала на Общински съвет – гр. Белово.

 

 

Относно Решение №77-МИ/21.09.2015 - процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите,коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и теливизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015г.

 

Тегленето на жребия ще се проведе на 23.09.2015 г. от 17.00 в сградата на Община Белово, етаж 4, зала на Общински съвет – гр. Белово.

 

 

21.09.2015

Заседание на Общинска избирателна комисия Белово ще се проведе на 22.09.2015 г. от 18:00 часа

21.09.2015

Заседание на 21.09.2015 г. от 15:00 часа

19.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Белово приканва всички заинтересовани лица, при регистрация на кандидатски листи, по възможност да предоставят същите и на електронен носител.

18.09.2015

Заседание на 18.09.2015 г. от 17:00 часа

15.09.2015

Регистрация на кандидатските листи

Общинска избирателна комисия - Белово уведомява заинтересованите лица - регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че приемът на документи за регистрация на кандидатските листи за съответния вид избор се извършва всеки календарен ден, считано от 09.00 часа на 16.09.2015г. до 18.00 часа на 22.09.2015г.

 

Необходими документи за регистрация, съгласно Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК:

 1. Регистриране на кандидатски листи за общински съветници и за кметове по предложение от партии, коалиции и местни коалиции.
 2. Писмено предложение - Приложение № 58-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 3. Заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 5. Декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 6. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 7. Кандидатът по предходната точка 5 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
 8. Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

 

 

ІІ. Регистриране на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет.

 1. Писмено предложение - Приложение № 59-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 2. СПИСЪК на хартиен и на технически носител в структуриран електронен вид с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат - Приложение №66-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 3. Заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилият го Инициативен комитет (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 5. Декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 6. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 7. Удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

Документите по т.6 и 7 се отнасят само за кандидати за общински съветници- граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани.

 1. Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т Инициативният комитет пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от Общинската избирателна комисия е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

15.09.2015

Заседание на ОИК Белово на 15.09.2015 г. от 14:00 часа

14.09.2015

Заседание на ОИК Белово на 14.09.2015 г. от 18:00 часа

1. Доклади по постъпили преписки за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

2. Решение относно определяне на график на дежурствата на членовете на ОИК- Белово за периода от 15.09.2015 г. до 22.09.2015 г.

3. Решение относно правилата за регистрация на кандидатски листи , предложени от регистрирани партии и коалиции и инициативни комитети за участие в общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Срок за приемане на документи .

11.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Белово уведомява заитересованите лица, че регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. се извършва всеки календарен ден до 14.09.2015 г. включително, от 09.00 до 18.00 часа. 

11.09.2015

Заседание на ОИК Белово на 12.09.2015 г. от 14:00 часа

При следният дневен ред :

1. Проект на решение за определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

2.Доклади по преписки за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 222-МИ / 22.12.2016

  относно: определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и избирането им в Общински съвет Белово, в изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

 • № 221-МИ/НР / 02.03.2016

  относно: определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Белово и упълномощаването им с правата по т. 30 и т.32 от Решение № 2662 – МИ/НР от 18.10.2015 г. на Централна избирателна комисия.

 • № 220-МИ/НР / 02.03.2016

  относно: определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Белово и упълномощаването им с правата по т. 30 и т.32 от Решение № 2662 – МИ/НР от 18.10.2015 г. на Централна избирателна комисия.

всички решения